โ€‹

Characters found through Phase A

๐– €Bamum Letter Phase-A Ngkue Mfon๐– Bamum Letter Phase-A Gbiee Fon๐– ‚Bamum Letter Phase-A Pon Mfon๐– ƒBamum Letter Phase-A Pon Mfon๐– „Bamum Letter Phase-A Naa Mfon๐– …Bamum Letter Phase-A Shuenshuet๐– †Bamum Letter Phase-A Tita Mfon๐– ‡Bamum Letter Phase-A Nza Mfon๐– ˆBamum Letter Phase-A Shinda Pa Nji๐– ‰Bamum Letter Phase-A Pon Pa Nji๐– ŠBamum Letter Phase-A Pon Pa Nji๐– ‹Bamum Letter Phase-A Maembgbiee๐– ŒBamum Letter Phase-A Tu Maemba๐– Bamum Letter Phase-A Ngangu๐– ŽBamum Letter Phase-A Maemveux๐– Bamum Letter Phase-A Mansuae๐– Bamum Letter Phase-A Mveuaengam๐– ‘Bamum Letter Phase-A Seunyam๐– ’Bamum Letter Phase-A Ntoqpen๐– “Bamum Letter Phase-A Keukeutnda๐– ”Bamum Letter Phase-A Nkindi๐– •Bamum Letter Phase-A Suu๐– –Bamum Letter Phase-A Ngkuenzeum๐– —Bamum Letter Phase-A Lapaq๐– ˜Bamum Letter Phase-A Let Kut๐– ™Bamum Letter Phase-A Ntap Mfaa๐– šBamum Letter Phase-A Maekeup๐– ›Bamum Letter Phase-A Pashae๐– œBamum Letter Phase-A Gheuaerae๐– Bamum Letter Phase-A Pamshae๐– žBamum Letter Phase-A Mon Nggeuaet๐– ŸBamum Letter Phase-A Nzun Meut๐–  Bamum Letter Phase-A U Yuq Nae๐– กBamum Letter Phase-A Gheuaegheuae๐– ขBamum Letter Phase-A Ntap Ntaa๐– ฃBamum Letter Phase-A Sisa๐– คBamum Letter Phase-A Mgbasa๐– ฅBamum Letter Phase-A Meunjomndeuq๐– ฆBamum Letter Phase-A Moompuq๐– งBamum Letter Phase-A Kafa๐– จBamum Letter Phase-A Pa Leeraewa๐– ฉBamum Letter Phase-A Nda Leeraewa๐– ชBamum Letter Phase-A Pet๐– ซBamum Letter Phase-A Maemkpen๐– ฌBamum Letter Phase-A Nika๐– ญBamum Letter Phase-A Pup๐– ฎBamum Letter Phase-A Tuaep๐– ฏBamum Letter Phase-A Luaep๐– ฐBamum Letter Phase-A Sonjam๐– ฑBamum Letter Phase-A Teuteuwen๐– ฒBamum Letter Phase-A Maenyi๐– ณBamum Letter Phase-A Ket๐– ดBamum Letter Phase-A Ndaanggeuaet๐– ตBamum Letter Phase-A Kuoq๐– ถBamum Letter Phase-A Moomeut๐– ทBamum Letter Phase-A Shum๐– ธBamum Letter Phase-A Lommae๐– นBamum Letter Phase-A Firi๐– บBamum Letter Phase-A Rom๐– ปBamum Letter Phase-A Kpoq๐– ผBamum Letter Phase-A Soq๐– ฝBamum Letter Phase-A Map Pieet๐– พBamum Letter Phase-A Shirae๐– ฟBamum Letter Phase-A Ntap๐–ก€Bamum Letter Phase-A Shoq Nshut Yum๐–กBamum Letter Phase-A Nyit Mongkeuaeq๐–ก‚Bamum Letter Phase-A Paarae๐–กƒBamum Letter Phase-A Nkaarae๐–ก„Bamum Letter Phase-A Unknown๐–ก…Bamum Letter Phase-A Nggen๐–ก†Bamum Letter Phase-A Maesi๐–ก‡Bamum Letter Phase-A Njam๐–กˆBamum Letter Phase-A Mbanyi๐–ก‰Bamum Letter Phase-A Nyet๐–กŠBamum Letter Phase-A Teuaen๐–ก‹Bamum Letter Phase-A Sot๐–กŒBamum Letter Phase-A Paam๐–กBamum Letter Phase-A Nshiee๐–กŽBamum Letter Phase-A Maem๐–กBamum Letter Phase-A Nyi๐–กBamum Letter Phase-A Kaq๐–ก‘Bamum Letter Phase-A Nsha๐–ก’Bamum Letter Phase-A Vee๐–ก“Bamum Letter Phase-A Lu๐–ก”Bamum Letter Phase-A Nen๐–ก•Bamum Letter Phase-A Naq๐–ก–Bamum Letter Phase-A Mbaq

Characters found through Phase B

๐–ก—Bamum Letter Phase-B Nshuet๐–ก˜Bamum Letter Phase-B Tu Maemgbiee๐–ก™Bamum Letter Phase-B Siee๐–กšBamum Letter Phase-B Set Tu๐–ก›Bamum Letter Phase-B Lom Nteum๐–กœBamum Letter Phase-B Mba Maelee๐–กBamum Letter Phase-B Kieem๐–กžBamum Letter Phase-B Yeurae๐–กŸBamum Letter Phase-B Mbaarae๐–ก Bamum Letter Phase-B Kam๐–กกBamum Letter Phase-B Peeshi๐–กขBamum Letter Phase-B Yafu Leeraewa๐–กฃBamum Letter Phase-B Lam Nshut Nyam๐–กคBamum Letter Phase-B Ntiee Sheuoq๐–กฅBamum Letter Phase-B Ndu Njaa๐–กฆBamum Letter Phase-B Gheugheuaem๐–กงBamum Letter Phase-B Pit๐–กจBamum Letter Phase-B Tu Nsiee๐–กฉBamum Letter Phase-B Shet Njaq๐–กชBamum Letter Phase-B Sheuaeqtu๐–กซBamum Letter Phase-B Mfon Teuaeq๐–กฌBamum Letter Phase-B Mbit Mbaaket๐–กญBamum Letter Phase-B Nyi Nteum๐–กฎBamum Letter Phase-B Keupuq๐–กฏBamum Letter Phase-B Gheughen๐–กฐBamum Letter Phase-B Keuyeux๐–กฑBamum Letter Phase-B Laanae๐–กฒBamum Letter Phase-B Parum๐–กณBamum Letter Phase-B Veum๐–กดBamum Letter Phase-B Ngkindi Mvop๐–กตBamum Letter Phase-B Nggeu Mbu๐–กถBamum Letter Phase-B Wuaet๐–กทBamum Letter Phase-B Sakeuae๐–กธBamum Letter Phase-B Taam๐–กนBamum Letter Phase-B Meuq๐–กบBamum Letter Phase-B Ngguoq๐–กปBamum Letter Phase-B Ngguoq Large๐–กผBamum Letter Phase-B Mfiyaq๐–กฝBamum Letter Phase-B Sue๐–กพBamum Letter Phase-B Mbeuri๐–กฟBamum Letter Phase-B Montieen๐–ข€Bamum Letter Phase-B Nyaemae๐–ขBamum Letter Phase-B Pungaam๐–ข‚Bamum Letter Phase-B Meut Nggeet๐–ขƒBamum Letter Phase-B Feux๐–ข„Bamum Letter Phase-B Mbuoq๐–ข…Bamum Letter Phase-B Fee๐–ข†Bamum Letter Phase-B Keuaem๐–ข‡Bamum Letter Phase-B Ma Njeuaena๐–ขˆBamum Letter Phase-B Ma Njuqa๐–ข‰Bamum Letter Phase-B Let๐–ขŠBamum Letter Phase-B Nggaam๐–ข‹Bamum Letter Phase-B Nsen๐–ขŒBamum Letter Phase-B Ma๐–ขBamum Letter Phase-B Kiq๐–ขŽBamum Letter Phase-B Ngom

Characters found through Phase C

๐–ข๐–ข๐–ขBamum Letter Phase-C Nza๐–ข‘Bamum Letter Phase-C Yum๐–ข’Bamum Letter Phase-C Wangkuoq๐–ข“Bamum Letter Phase-C Nggen๐–ข”Bamum Letter Phase-C Ndeuaeree๐–ข•Bamum Letter Phase-C Ngkaq๐–ข–Bamum Letter Phase-C Gharae๐–ข—Bamum Letter Phase-C Mbeekeet๐–ข˜Bamum Letter Phase-C Gbayi๐–ข™Bamum Letter Phase-C Nyir Mkparaq๐–ขšBamum Letter Phase-C Ntu Mbit๐–ข›Bamum Letter Phase-C Mbeum๐–ขœBamum Letter Phase-C Pirieen๐–ขBamum Letter Phase-C Ndombu๐–ขžBamum Letter Phase-C Mbaa Cabbage-๐–ขŸBamum Letter Phase-C Keusheuaep๐–ข Bamum Letter Phase-C Ghap๐–ขกBamum Letter Phase-C Keukaq๐–ขขBamum Letter Phase-C Yu Muomae๐–ขฃBamum Letter Phase-C Nzeum๐–ขคBamum Letter Phase-C Mbue๐–ขฅBamum Letter Phase-C Nseuaen๐–ขฆBamum Letter Phase-C Mbit๐–ขงBamum Letter Phase-C Yeuq๐–ขจBamum Letter Phase-C Kparaq๐–ขฉBamum Letter Phase-C Kaa๐–ขชBamum Letter Phase-C Seux๐–ขซBamum Letter Phase-C Ndida๐–ขฌBamum Letter Phase-C Taashae๐–ขญBamum Letter Phase-C Njueq๐–ขฎBamum Letter Phase-C Tita Yue๐–ขฏBamum Letter Phase-C Suaet๐–ขฐBamum Letter Phase-C Ngguaen Nyam๐–ขฑBamum Letter Phase-C Veux๐–ขฒBamum Letter Phase-C Nansanaq๐–ขณBamum Letter Phase-C Ma Keuaeri๐–ขดBamum Letter Phase-C Ntaa๐–ขตBamum Letter Phase-C Ngguon๐–ขถBamum Letter Phase-C Lap๐–ขทBamum Letter Phase-C Mbirieen๐–ขธBamum Letter Phase-C Mgbasaq๐–ขนBamum Letter Phase-C Nteungba๐–ขบBamum Letter Phase-C Teuteux๐–ขปBamum Letter Phase-C Nggum๐–ขผBamum Letter Phase-C Fue๐–ขฝBamum Letter Phase-C Ndeut๐–ขพBamum Letter Phase-C Nsa๐–ขฟBamum Letter Phase-C Nshaq๐–ฃ€Bamum Letter Phase-C Bung๐–ฃBamum Letter Phase-C Veuaepen๐–ฃ‚Bamum Letter Phase-C Mberae๐–ฃƒBamum Letter Phase-C Ru๐–ฃ„Bamum Letter Phase-C Njaem๐–ฃ…Bamum Letter Phase-C Lam๐–ฃ†Bamum Letter Phase-C Tituaep๐–ฃ‡Bamum Letter Phase-C Nsuot Ngom๐–ฃˆBamum Letter Phase-C Njeeee๐–ฃ‰Bamum Letter Phase-C Ket๐–ฃŠBamum Letter Phase-C Nggu๐–ฃ‹Bamum Letter Phase-C Maesi๐–ฃŒBamum Letter Phase-C Mbuaem๐–ฃBamum Letter Phase-C Lu๐–ฃŽBamum Letter Phase-C Kut๐–ฃBamum Letter Phase-C Njam๐–ฃBamum Letter Phase-C Ngom๐–ฃ‘Bamum Letter Phase-C Wup๐–ฃ’Bamum Letter Phase-C Nggueet๐–ฃ“Bamum Letter Phase-C Nsom๐–ฃ”Bamum Letter Phase-C Nten๐–ฃ•Bamum Letter Phase-C Kuop Nkaarae๐–ฃ–Bamum Letter Phase-C Nsun๐–ฃ—Bamum Letter Phase-C Ndam๐–ฃ˜Bamum Letter Phase-C Ma Nsiee๐–ฃ™Bamum Letter Phase-C Yaa๐–ฃšBamum Letter Phase-C Ndap๐–ฃ›Bamum Letter Phase-C Shueq๐–ฃœBamum Letter Phase-C Setfon๐–ฃBamum Letter Phase-C Mbi๐–ฃžBamum Letter Phase-C Maemba๐–ฃŸBamum Letter Phase-C Mbanyi๐–ฃ Bamum Letter Phase-C Keuseux๐–ฃกBamum Letter Phase-C Mbeux๐–ฃขBamum Letter Phase-C Keum๐–ฃฃBamum Letter Phase-C Mbaa Picket๐–ฃคBamum Letter Phase-C Yuwoq๐–ฃฅBamum Letter Phase-C Njeux๐–ฃฆBamum Letter Phase-C Miee๐–ฃงBamum Letter Phase-C Muae๐–ฃจBamum Letter Phase-C Shiq๐–ฃฉBamum Letter Phase-C Ken Law๐–ฃชBamum Letter Phase-C Ken Fatigue๐–ฃซBamum Letter Phase-C Ngaq๐–ฃฌBamum Letter Phase-C Naq๐–ฃญBamum Letter Phase-C Liq๐–ฃฎBamum Letter Phase-C Pin๐–ฃฏBamum Letter Phase-C Pen๐–ฃฐBamum Letter Phase-C Tet

Characters found through Phase D

๐–ฃฑBamum Letter Phase-D Mbuo๐–ฃฒBamum Letter Phase-D Wap๐–ฃณBamum Letter Phase-D Nji๐–ฃดBamum Letter Phase-D Mfon๐–ฃตBamum Letter Phase-D Njiee๐–ฃถBamum Letter Phase-D Liee๐–ฃทBamum Letter Phase-D Njeut๐–ฃธBamum Letter Phase-D Nshee๐–ฃนBamum Letter Phase-D Nggaamae๐–ฃบBamum Letter Phase-D Nyam๐–ฃปBamum Letter Phase-D Wuaen๐–ฃผBamum Letter Phase-D Ngkun๐–ฃฝBamum Letter Phase-D Shee๐–ฃพBamum Letter Phase-D Ngkap๐–ฃฟBamum Letter Phase-D Keuaetmeun๐–ค€Bamum Letter Phase-D Teut๐–คBamum Letter Phase-D Sheuae๐–ค‚Bamum Letter Phase-D Njap๐–คƒBamum Letter Phase-D Sue๐–ค„Bamum Letter Phase-D Ket๐–ค…Bamum Letter Phase-D Yaemmae๐–ค†Bamum Letter Phase-D Kuom๐–ค‡Bamum Letter Phase-D Sap๐–คˆBamum Letter Phase-D Mfeut๐–ค‰Bamum Letter Phase-D Ndeux๐–คŠBamum Letter Phase-D Maleeri๐–ค‹Bamum Letter Phase-D Meut๐–คŒBamum Letter Phase-D Seuaeq๐–คBamum Letter Phase-D Yen๐–คŽBamum Letter Phase-D Njeuaem๐–คBamum Letter Phase-D Keuot Mbuae๐–คBamum Letter Phase-D Ngkeuri๐–ค‘Bamum Letter Phase-D Tu๐–ค’Bamum Letter Phase-D Ghaa๐–ค“Bamum Letter Phase-D Ngkyee๐–ค”Bamum Letter Phase-D Feufeuaet๐–ค•Bamum Letter Phase-D Ndee๐–ค–Bamum Letter Phase-D Mgbofum๐–ค—Bamum Letter Phase-D Leuaep๐–ค˜Bamum Letter Phase-D Ndon๐–ค™Bamum Letter Phase-D Moni๐–คšBamum Letter Phase-D Mgbeun๐–ค›Bamum Letter Phase-D Puut๐–คœBamum Letter Phase-D Mgbiee๐–คBamum Letter Phase-D Mfo๐–คžBamum Letter Phase-D Lum๐–คŸBamum Letter Phase-D Nsieep๐–ค Bamum Letter Phase-D Mbaa๐–คกBamum Letter Phase-D Kwaet๐–คขBamum Letter Phase-D Nyet๐–คฃBamum Letter Phase-D Teuaen๐–คคBamum Letter Phase-D Sot๐–คฅBamum Letter Phase-D Yuwoq๐–คฆBamum Letter Phase-D Keum๐–คงBamum Letter Phase-D Raem๐–คจBamum Letter Phase-D Teeee๐–คฉBamum Letter Phase-D Ngkeuaeq๐–คชBamum Letter Phase-D Mfeuae๐–คซBamum Letter Phase-D Nsieet๐–คฌBamum Letter Phase-D Keup๐–คญBamum Letter Phase-D Pip๐–คฎBamum Letter Phase-D Peutae๐–คฏBamum Letter Phase-D Nyue๐–คฐBamum Letter Phase-D Let๐–คฑBamum Letter Phase-D Nggaam๐–คฒBamum Letter Phase-D Mfiee๐–คณBamum Letter Phase-D Nggwaen๐–คดBamum Letter Phase-D Yuom๐–คตBamum Letter Phase-D Pap๐–คถBamum Letter Phase-D Yuop๐–คทBamum Letter Phase-D Ndam๐–คธBamum Letter Phase-D Nteum๐–คนBamum Letter Phase-D Suae๐–คบBamum Letter Phase-D Kun๐–คปBamum Letter Phase-D Nggeux๐–คผBamum Letter Phase-D Ngkiee๐–คฝBamum Letter Phase-D Tuot๐–คพBamum Letter Phase-D Meun๐–คฟBamum Letter Phase-D Kuq๐–ฅ€Bamum Letter Phase-D Nsum๐–ฅBamum Letter Phase-D Teun๐–ฅ‚Bamum Letter Phase-D Maenjet๐–ฅƒBamum Letter Phase-D Nggap๐–ฅ„Bamum Letter Phase-D Leum๐–ฅ…Bamum Letter Phase-D Ngguom๐–ฅ†Bamum Letter Phase-D Nshut๐–ฅ‡Bamum Letter Phase-D Njueq๐–ฅˆBamum Letter Phase-D Gheuae๐–ฅ‰Bamum Letter Phase-D Ku๐–ฅŠBamum Letter Phase-D Ren Old๐–ฅ‹Bamum Letter Phase-D Tae๐–ฅŒBamum Letter Phase-D Toq๐–ฅBamum Letter Phase-D Nyi๐–ฅŽBamum Letter Phase-D Rii๐–ฅBamum Letter Phase-D Leeee๐–ฅBamum Letter Phase-D Meeee๐–ฅ‘Bamum Letter Phase-D M๐–ฅ’Bamum Letter Phase-D Suu๐–ฅ“Bamum Letter Phase-D Mu๐–ฅ”Bamum Letter Phase-D Shii๐–ฅ•Bamum Letter Phase-D Sheux๐–ฅ–Bamum Letter Phase-D Kyee๐–ฅ—Bamum Letter Phase-D Nu๐–ฅ˜Bamum Letter Phase-D Shu๐–ฅ™Bamum Letter Phase-D Ntee๐–ฅšBamum Letter Phase-D Pee๐–ฅ›Bamum Letter Phase-D Ni๐–ฅœBamum Letter Phase-D Shoq๐–ฅBamum Letter Phase-D Puq๐–ฅžBamum Letter Phase-D Mvop๐–ฅŸBamum Letter Phase-D Loq๐–ฅ Bamum Letter Phase-D Ren Much๐–ฅกBamum Letter Phase-D Ti๐–ฅขBamum Letter Phase-D Ntuu๐–ฅฃBamum Letter Phase-D Mbaa Seven๐–ฅคBamum Letter Phase-D Saq๐–ฅฅBamum Letter Phase-D Faa

Characters found through Phase E

๐–ฅฆBamum Letter Phase-E Ndap๐–ฅงBamum Letter Phase-E Toon๐–ฅจBamum Letter Phase-E Mbeum๐–ฅฉBamum Letter Phase-E Lap๐–ฅชBamum Letter Phase-E Vom๐–ฅซBamum Letter Phase-E Loon๐–ฅฌBamum Letter Phase-E Paa๐–ฅญBamum Letter Phase-E Som๐–ฅฎBamum Letter Phase-E Raq๐–ฅฏBamum Letter Phase-E Nshuop๐–ฅฐBamum Letter Phase-E Ndun๐–ฅฑBamum Letter Phase-E Puae๐–ฅฒBamum Letter Phase-E Tam๐–ฅณBamum Letter Phase-E Ngka๐–ฅดBamum Letter Phase-E Kpeux๐–ฅตBamum Letter Phase-E Wuo๐–ฅถBamum Letter Phase-E See๐–ฅทBamum Letter Phase-E Nggeuaet๐–ฅธBamum Letter Phase-E Paam๐–ฅนBamum Letter Phase-E Too๐–ฅบBamum Letter Phase-E Kuop๐–ฅปBamum Letter Phase-E Lom๐–ฅผBamum Letter Phase-E Nshiee๐–ฅฝBamum Letter Phase-E Ngop๐–ฅพBamum Letter Phase-E Maem๐–ฅฟBamum Letter Phase-E Ngkeux๐–ฆ€Bamum Letter Phase-E Ngoq๐–ฆBamum Letter Phase-E Nshue๐–ฆ‚Bamum Letter Phase-E Rimgba๐–ฆƒBamum Letter Phase-E Njeux๐–ฆ„Bamum Letter Phase-E Peem๐–ฆ…Bamum Letter Phase-E Saa๐–ฆ†Bamum Letter Phase-E Nggurae๐–ฆ‡Bamum Letter Phase-E Mgba๐–ฆˆBamum Letter Phase-E Gheux๐–ฆ‰Bamum Letter Phase-E Ngkeuaem๐–ฆŠBamum Letter Phase-E Njaemli๐–ฆ‹Bamum Letter Phase-E Map๐–ฆŒBamum Letter Phase-E Loot๐–ฆBamum Letter Phase-E Nggeeee๐–ฆŽBamum Letter Phase-E Ndiq๐–ฆBamum Letter Phase-E Taen Nteum๐–ฆBamum Letter Phase-E Set๐–ฆ‘Bamum Letter Phase-E Pum๐–ฆ’Bamum Letter Phase-E Ndaa Softness๐–ฆ“Bamum Letter Phase-E Ngguaeshae Nyam๐–ฆ”Bamum Letter Phase-E Yiee๐–ฆ•Bamum Letter Phase-E Gheun๐–ฆ–Bamum Letter Phase-E Tuae๐–ฆ—Bamum Letter Phase-E Yeuae๐–ฆ˜Bamum Letter Phase-E Po๐–ฆ™Bamum Letter Phase-E Tumae๐–ฆšBamum Letter Phase-E Keuae๐–ฆ›Bamum Letter Phase-E Suaen๐–ฆœBamum Letter Phase-E Teuaeq๐–ฆBamum Letter Phase-E Veuae๐–ฆžBamum Letter Phase-E Weux๐–ฆŸBamum Letter Phase-E Laam๐–ฆ Bamum Letter Phase-E Pu๐–ฆกBamum Letter Phase-E Taaq๐–ฆขBamum Letter Phase-E Ghaamae๐–ฆฃBamum Letter Phase-E Ngeureut๐–ฆคBamum Letter Phase-E Sheuaeq๐–ฆฅBamum Letter Phase-E Mgben๐–ฆฆBamum Letter Phase-E Mbee๐–ฆงBamum Letter Phase-E Nzaq๐–ฆจBamum Letter Phase-E Nkom๐–ฆฉBamum Letter Phase-E Gbet๐–ฆชBamum Letter Phase-E Tum๐–ฆซBamum Letter Phase-E Kuet๐–ฆฌBamum Letter Phase-E Yap๐–ฆญBamum Letter Phase-E Nyi Cleaver๐–ฆฎBamum Letter Phase-E Yit๐–ฆฏBamum Letter Phase-E Mfeuq๐–ฆฐBamum Letter Phase-E Ndiaq๐–ฆฑBamum Letter Phase-E Pieeq๐–ฆฒBamum Letter Phase-E Yueq๐–ฆณBamum Letter Phase-E Leuaem๐–ฆดBamum Letter Phase-E Fue๐–ฆตBamum Letter Phase-E Gbeux๐–ฆถBamum Letter Phase-E Ngkup๐–ฆทBamum Letter Phase-E Ket๐–ฆธBamum Letter Phase-E Mae๐–ฆนBamum Letter Phase-E Ngkaami๐–ฆบBamum Letter Phase-E Ghet๐–ฆปBamum Letter Phase-E Fa๐–ฆผBamum Letter Phase-E Ntum๐–ฆฝBamum Letter Phase-E Peut๐–ฆพBamum Letter Phase-E Yeum๐–ฆฟBamum Letter Phase-E Nggeuae๐–ง€Bamum Letter Phase-E Nyi Between๐–งBamum Letter Phase-E Nzuq๐–ง‚Bamum Letter Phase-E Poon๐–งƒBamum Letter Phase-E Miee๐–ง„Bamum Letter Phase-E Fuet๐–ง…Bamum Letter Phase-E Nae๐–ง†Bamum Letter Phase-E Muae๐–ง‡Bamum Letter Phase-E Gheuae๐–งˆBamum Letter Phase-E Fu I๐–ง‰Bamum Letter Phase-E Mvi๐–งŠBamum Letter Phase-E Puaq๐–ง‹Bamum Letter Phase-E Ngkum๐–งŒBamum Letter Phase-E Kut๐–งBamum Letter Phase-E Piet๐–งŽBamum Letter Phase-E Ntap๐–งBamum Letter Phase-E Yeuaet๐–งBamum Letter Phase-E Nggup๐–ง‘Bamum Letter Phase-E Pa People๐–ง’Bamum Letter Phase-E Fu Call๐–ง“Bamum Letter Phase-E Fom๐–ง”Bamum Letter Phase-E Njee๐–ง•Bamum Letter Phase-E A๐–ง–Bamum Letter Phase-E Toq๐–ง—Bamum Letter Phase-E O๐–ง˜Bamum Letter Phase-E I๐–ง™Bamum Letter Phase-E Laq๐–งšBamum Letter Phase-E Pa Plural๐–ง›Bamum Letter Phase-E Taa๐–งœBamum Letter Phase-E Taq๐–งBamum Letter Phase-E Ndaa My House๐–งžBamum Letter Phase-E Shiq๐–งŸBamum Letter Phase-E Yeux๐–ง Bamum Letter Phase-E Nguae๐–งกBamum Letter Phase-E Yuaen๐–งขBamum Letter Phase-E Yoq Swimming๐–งฃBamum Letter Phase-E Yoq Cover๐–งคBamum Letter Phase-E Yuq๐–งฅBamum Letter Phase-E Yun๐–งฆBamum Letter Phase-E Keux๐–งงBamum Letter Phase-E Peux๐–งจBamum Letter Phase-E Njee Epoch๐–งฉBamum Letter Phase-E Pue๐–งชBamum Letter Phase-E Wue๐–งซBamum Letter Phase-E Fee๐–งฌBamum Letter Phase-E Vee๐–งญBamum Letter Phase-E Lu๐–งฎBamum Letter Phase-E Mi๐–งฏBamum Letter Phase-E Reux๐–งฐBamum Letter Phase-E Rae๐–งฑBamum Letter Phase-E Nguaet๐–งฒBamum Letter Phase-E Nga๐–งณBamum Letter Phase-E Sho๐–งดBamum Letter Phase-E Shoq๐–งตBamum Letter Phase-E Fu Remedy๐–งถBamum Letter Phase-E Na๐–งทBamum Letter Phase-E Pi๐–งธBamum Letter Phase-E Loq๐–งนBamum Letter Phase-E Ko๐–งบBamum Letter Phase-E Men๐–งปBamum Letter Phase-E Ma๐–งผBamum Letter Phase-E Maq๐–งฝBamum Letter Phase-E Teu๐–งพBamum Letter Phase-E Ki๐–งฟBamum Letter Phase-E Mon๐–จ€Bamum Letter Phase-E Ten๐–จBamum Letter Phase-E Faq๐–จ‚Bamum Letter Phase-E Ghom

Characters found through Phase F

๐–จƒBamum Letter Phase-F Ka๐–จ„Bamum Letter Phase-F U๐–จ…Bamum Letter Phase-F Ku๐–จ†Bamum Letter Phase-F Ee๐–จ‡Bamum Letter Phase-F Ree๐–จˆBamum Letter Phase-F Tae๐–จ‰Bamum Letter Phase-F Nyi๐–จŠBamum Letter Phase-F La๐–จ‹Bamum Letter Phase-F Rii๐–จŒBamum Letter Phase-F Riee๐–จBamum Letter Phase-F Meeee๐–จŽBamum Letter Phase-F Taa๐–จBamum Letter Phase-F Ndaa๐–จBamum Letter Phase-F Njaem๐–จ‘Bamum Letter Phase-F M๐–จ’Bamum Letter Phase-F Suu๐–จ“Bamum Letter Phase-F Shii๐–จ”Bamum Letter Phase-F Si๐–จ•Bamum Letter Phase-F Seux๐–จ–Bamum Letter Phase-F Kyee๐–จ—Bamum Letter Phase-F Ket๐–จ˜Bamum Letter Phase-F Nuae๐–จ™Bamum Letter Phase-F Nu๐–จšBamum Letter Phase-F Njuae๐–จ›Bamum Letter Phase-F Yoq๐–จœBamum Letter Phase-F Shu๐–จBamum Letter Phase-F Ya๐–จžBamum Letter Phase-F Nsha๐–จŸBamum Letter Phase-F Peux๐–จ Bamum Letter Phase-F Ntee๐–จกBamum Letter Phase-F Wue๐–จขBamum Letter Phase-F Pee๐–จฃBamum Letter Phase-F Ru๐–จคBamum Letter Phase-F Ni๐–จฅBamum Letter Phase-F Reux๐–จฆBamum Letter Phase-F Ken๐–จงBamum Letter Phase-F Ngkwaen๐–จจBamum Letter Phase-F Ngga๐–จฉBamum Letter Phase-F Sho๐–จชBamum Letter Phase-F Puae๐–จซBamum Letter Phase-F Fom๐–จฌBamum Letter Phase-F Wa๐–จญBamum Letter Phase-F Li๐–จฎBamum Letter Phase-F Loq๐–จฏBamum Letter Phase-F Ko๐–จฐBamum Letter Phase-F Mben๐–จฑBamum Letter Phase-F Ren๐–จฒBamum Letter Phase-F Ma๐–จณBamum Letter Phase-F Mo๐–จดBamum Letter Phase-F Mbaa๐–จตBamum Letter Phase-F Tet๐–จถBamum Letter Phase-F Kpa๐–จทBamum Letter Phase-F Samba๐–จธBamum Letter Phase-F Vueq